PvdA in de raad: De laatste raadsvergadering voor de zomer

PvdA in de raad: De laatste raadsvergadering voor de zomer

Woensdagavond 10 juli vond de laatste raadsvergadering voor het zomerreces plaats. Iedereen verwachtte een turbulente avond vanwege de zware agendapunten die de gemeenteraad diende te behandelen. Het viel gelukkig mee, want in de gemeenteraad was er een opvallend hoge mate van consensus bij de stemmingen. Een kleine terugblik van de PvdA-Harlingen:

Begroting Empatec 2020

Empatec is het sociale werkbedrijf van de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Waadhoeke, Vlieland, Terschelling en ook Harlingen. Door bezuinigingen vanuit hetRijk heeft Empatec steeds meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Al een jaar of twee wordt gesproken over de koers van het sociale werkbedrijf en het financiële plaatje dat daarbij hoort. Kort gezegd komt het erop neer dat Empatec haar kennis, kunde en infrastructuur de komende jaren gaatgebruiken om, naast haar kerntaak, meer mensen te helpen bij het re-integreren op de arbeidsmarkt. Desalniettemin zullen de aangesloten gemeenten hun subsidie moeten verhogen om de financiële positie van Empatec gezond te houden. De PvdA-fractie heeft bij monde van Ron Leen meermalen gezegd het belangrijk te vinden dat Empatec goed invulling kan blijven geven aan haar kerntaak: waardig werk bieden in de sociale werkvoorziening. Daarnaast steunen wij de koers die moet leiden tot de transformatie van Empatec naar een werk-en leerbedrijf. De raad ging akkoord met de begroting waarin bovenstaande uitgangspunten in verankerd zijn.Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid NoordwestFryslân

De gemeenten Vlieland, Terschelling, Waadhoeke en Harlingen werken al sinds 1999 met elkaar samen in het sociaal domein. Gezamenlijk hebben wij een sociale dienst die allerlei taken op het gebied van uitkeringen, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdzorg uitvoert. Het bestuur van de Dienst bestaat uit wethouders van de deelnemende gemeenten en neemt de belangrijkste beslissingen in het sociaal domein. De impact van deze beslissingen is de laatste jaren alleen maar groter geworden; immers de gemeenten hebben veel taken in het sociaal domein bij gekregen. De afzonderlijke gemeenten vinden dat de besluitvorming in het sociaal domein weer moet plaatsvinden bij de gemeenten: in de colleges en raden. 

Ook de PvdA-Harlingen vindt dit belangrijk. Besluiten die veelal rechtstreeks gevolgen hebben voor onze meest kwetsbare inwoners moeten worden genomen door de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers die daar verantwoording over af leggen aan de kiezer. Verder vindt De PvdA het wel goed dat bovengenoemde gemeenten elkaar blijven versterken in het sociaal domein om de best mogelijke dienstverlening voor onze inwoners na te streven. Het raadsvoorstel dat werd behandeld stuurde aan op een nieuwe samenwerkingsvorm (bedrijfsuitvoeringsorganisatie) tussen de vier deelnemende gemeenten. De raad steunde unaniem de door wethouder Kuiken uitgezette koers.

Huisvesting van de gemeente Harlingen

De meeste discussie van de avond vond plaats bij het raadsvoorstel over een nieuw gemeentehuis. Het college van B&W heeft de voor-en nadelen van een aantal locaties op een rijtje gezet en stelde de gemeenteraad voor om een nieuw gebouw te plaatsen op de plek van de Aldi en/of de plek van de gemeentewerf aan de Westerzeedijk. Het Vierkant en het monumentale stadhuis zouden in deze optie hun huidige functie behouden en het gemeenteloket zou aan de voorstraatzijde van het stadhuis gesitueerd kunnen worden. Verder deed het college in het raadsvoorstel de suggestie om te bekijken of er op die plek aan de Westerzeedijk meerwaarde zou kunnen ontstaan door gezamenlijke huisvesting met een hotel te verwezenlijken. Met name deze laatste suggestie deed veel stof opwaaien; bij raadsleden, maar ook bij de huidige hoteleigenaren.

Veel raadsleden, ook binnen de PvdA-fractie, vinden dat het college te weinig helder maakt waarom de locatie Westerzeedijk de voorkeur verdient boven andere mogelijke scenario’s.

Na veel discussie, en veel voorbereidende werkzaamheden van onze fractievoorzitter Edwin Helvrich samen met Hendrik Sijtsma van het CDA, bracht Bartele Boersma namens de Raad een amendement in stelling dat unaniem de steun van de raad vergaarde. Het amendement (gewijzigd besluit) dwingt het college om nog eens goed te kijken naar alle mogelijke locaties, en de voor- en nadelen van die locaties beter en duidelijker in kaart te brengen voor de gemeenteraad zodat er na de zomer een afgewogen besluit kan worden genomen. Verder wil de gemeenteraad dat er niet gekoerst wordt op samenwerking met een hotel, maar dat mogelijke voordelen van gezamenlijke huisvesting met een externe partij breder worden bekeken. Daarnaast heeft het college de opdracht gekregen om de inwoners te betrekken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Na de zomer start de raadcyclus weer in september. Iedereen kan eerst even gaan genieten van een welverdiende vakantie.

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga, Edwin Helvrich en Hein Kuiken