PvdA in de raad: Raadsvergadering 22 mei 2019

PvdA in de raad: Raadsvergadering 22 mei 2019

Afgelopen woensdag 22 mei vergaderde de gemeenteraad van Harlingen. De agenda was kort, maar had grote onderwerpen. Zo werd de aanpassing van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) besproken, de begrotingswijziging voor de FUMO en het visiedocument van de Participatiewet.

Minder regels en bureaucratie bij organiseren evenementen

De wijziging van de APV was onder andere nodig voor het versimpelen van vergunningprocedures. Dit is ook onderdeel van het bestuursakkoord: er moeten minder regeltjes komen en de bureaucratische rompslomp moet minder. Deze wijziging van de APV zorgt ervoor dat kleinere evenementen in de toekomst af kunnen met een melding. Daarnaast wordt het mogelijk om voor bepaalde evenementen voor drie jaar een vergunning aan te vragen. Buiten deze belangrijke wijzigingen werd ook de motie voor het verbod van het oplaten van ballonnen opgenomen in de APV. Tijdens de raadsvergadering greep de PvdA-fractie de kans om ook een ander probleem het hoofd te bieden, namelijk het toenemende gebruik van lachgas. Lachgas wordt tegenwoordig steeds meer gebruikt als partydrug en dat is een gevaarlijke trend. Wij hebben, samen met het CDA, de VVD, Wad’n Partij Harlingen en de fractie van HOOP, het college opgeroepen een manier te vinden om het gebruik van deze partydrug te ontmoedigen en waar mogelijk te verbieden. Deze motie werd, naar onze grote tevredenheid, overgenomen door het college. 


Oproep aan Friese gemeenten om efficiënter werken FUMO mogelijk te maken

Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) zet zich in voor een betere en veilige leefomgeving in Fryslân. De FUMO komt al een aantal jaren moeizaam op gang en dit is voor een deel te verwijten aan gemeenten die hun basistaken niet overdragen aan de FUMO. Harlingen is hierin ‘het braafste jongetje van de klas’, daar wij onze basistaken en plustaken als een van de eerste gemeenten al overgedragen hebben. Helaas gaat dit bij andere gemeenten nog niet zo snel. De PvdA heeft daarom samen met CDA, VVD en ChristenUnie een amendement ingediend om de gemeenten op te roepen om efficiënter werken van de FUMO mogelijk te maken. Dat scheelt nogal in de kosten en daar hebben we allemaal belang bij. Ook vragen we in dit amendement nadrukkelijk de FUMO om een duidelijker plan te maken voor de toekomst. Ook verzoeken wij de FUMO nadrukkelijk om grote terughoudendheid te betrachten in toekomstige geldvragen richting de deelnemende partners. Dit amendement werd overgenomen door het college. De fracties van ChristenUnie, CDA, VVD en PvdA stemden voor dit voorstel. De begrotingswijziging genoot dezelfde steun. De partijen die tegenstemden uitten hun zorgen over de herhaaldelijke geldvraag vanuit de FUMO. Deze zorg delen wij, maar de FUMO heeft een moeizame start gehad en dat is mede te wijten aan andere deelnemende gemeenten. De FUMO moet zich, na een moeizame start, kunnen ontwikkelen en daar is steun voor nodig. Inmiddels hebben alle gemeenten de wettelijk verplichte taken overgedragen aan de FUMO en dat is een mooi begin. 

Meer geld beschikbaar voor belangrijke sociale werkvoorziening Empatec

Vervolgens kwam het visiedocument over de Participatiewet aan de orde. Heel specifiek ging het voornamelijk over de extra subsidie waar Empatec om vroeg en die het ook nodig heeft. Het is een grote verhoging, maar deze is zeker nodig. Vanuit de landelijke overheid gaat er minder geld naar de sociale werkvoorziening. Wij vinden het belangrijk dat deze mensen zich nuttig kunnen maken en zich nuttig kunnen voelen en daarom steunen wij dit voorstel van harte. Echter voelde onze fractie wel wat afstand tot de besluitvorming, en daar heeft ons raadslid Ron vragen over gesteld. Wij uitten onze wens om nauw bij de besluitvorming betrokken te worden. Wethouder Schoute legde uit dat er een stappenplan in de maak is en dat wij voor de zomer verder op de hoogte gehouden worden. 

Discussie over plan Oosterhof

Na deze zware onderwerpen kwam ook het nieuw te bouwen Oosterhof op het oude van der Meer-terrein aan bod. In onze opinie een mooi plan, ondanks dat een deel van dit complex boven het ‘plafond’ van 15 meter uit komt. In onze opinie komt dit complex op een plek (aan de nieuwe N31) waar zo een hoger gebouw juist een mooie toevoeging is aan het beeld van onze stad als je door de bak rijdt. Wij betreuren het dat alleen dit punt een reden is voor GroenLinks en Wad’n Partij om tegen te stemmen, juist omdat dit plan veel groene en circulaire maatregelen wel omhelst (zoals cradle-to-cradle).

PvdA Harlingen
Ron Leen, Welmoed Konst, Bartele Boersma, Jacqueline Huizenga, Edwin Helvrich en Hein Kuiken