Raadsvergadering op Woensdag 31 Oktober 2018

Raadsvergadering op Woensdag 31 Oktober 2018

Vanavond werden de eerste algemene beschouwingen van het nieuwe college na de verkiezingen behandeld. En de daaruit volgende eerste begroting van deze nieuwe raadsperiode. Inmiddels is het college bijna 6 maanden doende en op een aantal onderdelen zijn de eerste stappen gezet. Het bestuursakkoord is tot stand gekomen na een intensieve periode van onderhandelingen en in mei door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor de VVD een bijzonder moment omdat tot dusver de VVD Harlingen nog nimmer in haar bestaan deel heeft uitgemaakt van de coalitie.Voor de VVD Harlingen is het belangrijk dat we, samen, tot een goed bestuurbaar Harlingen komen. Zowel met de coalitie maar ook zeker met de oppositie.

In de afgelopen jaren hebben we vele initiatieven genomen, ook als oppositiepartij. De samenwerking werd ook toen veelvuldig opgezocht. Dit met goede resultaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de her-ontwikkeling van het Westerzeedijk proces, de Tall ship races, allebei doorontwikkeld door initiatieven van de VVD Harlingen.

We stippen een aantal, voor ons belangrijkste punten, uit de Begroting aan:

Het kapitaal van de gemeente is niet in de eerste plaats de passiva en activa, maar veel belangrijker zijn de mensen die er werken. Een vitale organisatie is belangrijk, als basis voor een gezonde organisatie. Een strategisch huisvestingsplan, met daarin alle facetten, zal hier toe bijdragen.

Investeer in de kwaliteit van de organisatie en wees bewust van je kwetsbaarheid. Tijdig anticiperen op ontwikkelingen voorkomt onrust.

De haven van Harlingen is verzelfstandigd, voor de VVD fractie is het van groot belang dat de Port of Harlingen zich doorontwikkeld als een van de economisch pijlers van de gemeente. Monitoring van het gevoerde beleid is dan ook essentieel.

Een drietal projecten welke in de vorige raadsperiode reeds zijn opgestart kunnen op steun van de VVD Harlingen rekenen. Denk hierbij aan ontwikkeling Westerzeedijk, Waddenpromenade en Willemshaven.

De economie zit ook voor Harlingen na jaren van stagnatie gelukkig in de lift. In december zal onze wethouder Schoute ons de nieuwe toeristische visie te presenteren. Een aansluitend jaarplan moet zorgen voor een impuls van onze toeristische potentie.

Een van onze speerpunt tijdens  de verkiezingen was het ontwikkelen van een breedgedragen economisch plan. Voor de VVD fractie is dit een speerpunt waar de hoogste prioriteit aan moet worden gegeven.

Onze gemeente gaat niet bezuinigen op zorg en welzijn, ook dit standpunt blijft voor de VVD Harlingen fractie onverminderd van kracht. De speerpunten, zoals armoedebestrijding in combinatie met vroegtijdige schuldhulpverlening, zoals ook beschreven in de programmabegroting, moeten onder de aandacht van de raad blijven, in haar controlerende en kaderstellende rol.

In 2019 zal de zoutwinning zich verplaatsen naar een locatie onder de Waddenzee binnen de gemeente. Mijn fractie steunt het initiatief om Harlingen als pilot gebied aan te wijzen, en de wethouder trekt ook op andere punten eendrachtig op met Frisia en de Stichting Bescherming Binnenstad Harlingen

Na het voorlezen van de algemene beschouwingen door alle partijen, en de reactie van het college kon het debat beginnen. De oppositie partijen gingen er meteen vol in. Soms moet je je standpunten een draai kunnen geven zodat alle partijen er beter worden. Dit werkt in het belang van Harlingen. Dit is voor bepaalde oppositiepartijen blijkbaar moeilijk op te brengen. Dit bleek bijvoorbeeld uit het eindeloze gepraat over een tunnel tussen Wijnaldum en Midlum. Het is niet een democratische besluitvormings proces geweest, te weinig geïnformeerd: dit waren de veel gehoorde bezwaren. Als men de stukken goed had gelezen, of met de bewoners van de dorpen gesproken, dan wist men dat de keuze voor een tunnel in goed overleg tot stand gekomen is. Het beeld dat steeds naar voren kwam, dat de bewoners konden kiezen tussen een oude brug ( de oude fietsbrug bij Marssum) of een tunnel, klopt niet. Er kon desnoods een nieuwe brug komen. Als het financieel haalbaar is, en dat is het, hadden beide dorpen liever een tunnel.

Dan nog zeer lang gepraat over het afschaffen van de hondenbelasting. Ook hier, net als bij de fietstunnel, een zich vomend oppositieblok dat hier tegen stemde: D66, GL, HB en WP. Dit was dan ook voorlopig het laatste debathierover: deze ouderwetse belasting wordt met ingang van 2019 afgeschaft.

De genoemde vier partijen stemden ook tegen de begroting. Een begroting waar bijvoorbeeld een ton wordt uitgetrokken voor biologisch bermbeheer en meer groen in de stad. Dat Groen Links, die een aantal van haar speerpunten als oppositiepartij in het programmaakkoord heeft kunnen inbrengen, deze begroting weggestemd heeft verbaasd de VVD zeer!

Het bestuursakkoord dat er nu ligt zit vol met ambities en uitdagingen. Er zal voor de ambtenaren veel werk liggen om dit te realiseren. Zoals mooi verwoord in het bestuursakkoord zijn de plannen niet in beton gegoten. Er is altijd ruimte voor aanpassingen en wijzigingen. Wij, als VVD Harlingen, zullen altijd de dialoog met alle partijen proberen op te zoeken voor een beter Harlingen.

Groet,

Fractie VVD harlingen.