Uitnodiging ALV leden fc Harlingen

Uitnodiging ALV leden fc Harlingen

Hierbij nodigt het bestuur van fc Harlingen de leden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 17 december 2018  om 20:00 uur  in het clubgebouw aan de Oosterparkweg (inloop vanaf 19.30 uur). De agenda is hierbij als volgt:

Agenda algemene ledenvergadering 17 december 2018

 1. Opening en vaststelling agenda
  2. Vaststelling notulen algemene ledenvergadering 13 december 2017
  3. Mededelingen en ingekomen stukken
  4. Financieel verslag
  5. Kascommissie
  a. Verslag kascommissie
  b. Goedkeuring van de stukken
  c. Benoeming kascommissie
  6. Begroting 2018 – 2019
  7. Vaststelling contributie 2019 – 2020
  8. Rondvraag
  PAUZE
  9. Beantwoording rondvraag
  10. Benoeming bestuursleden
  11. Sluiting

 

Ieder lid, alsmede de wettelijke vertegenwoordiger van een minderjarig lid, heeft toegang tot de vergadering. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.


Het stemrecht van een minderjarig lid kan uitsluitend door zijn wettelijke vertegenwoordiger worden uitgeoefend, dan wel door een ander lid van 18 jaar en ouder, op grond van een door de wettelijke vertegenwoordiger gegeven schriftelijke machtiging.

Minderjarige leden hebben wel toegang tot de algemene vergadering en hebben het recht daarin woord te voeren over alle aan de orde komende onderwerpen.

Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.

Bestuur fc Harlingen