Ondertekening prestatieafspraken

De prestatieafspraken 2021 zijn afgelopen vrijdag ondertekend door gemeente Harlingen, de Bouwvereniging en de Huurdersvereniging. De belangrijkste afspraken zijn dat er blijvende aandacht is voor woonwensen van de jongere woningzoekende tot 30 jaar, duurzaamheid, betaalbaarheid en beschikbaarheid. Er is bovendien specifieke aandacht voor een gezonde en inspirerende leefomgeving van de huurder.

Op foto:  Laurens Posthumus, voorzitter huurdersvereniging (met pet), wethouder Erik de Groot en Petra van der Wier, directeur-bestuurder van de Bouwvereniging.

Prestatieafspraken

Op basis van de Woningwet maken gemeente Harlingen, De Bouwvereniging en de Huurdersvereniging afspraken over de volkshuisvestelijke opgave in hun gebied. Deze afspraken leggen zij vast in prestatieafspraken. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken over de woningtoewijzing, betaalbaar wonen, leefbare wijken of voldoende passende woningen. Wethouder Erik de Groot: “De gesprekken over de prestatieafspraken verliepen in een prettige sfeer, de houding is open en transparant. Alle partijen streven ernaar om samen de best mogelijke dingen te doen. De Bouwvereniging is erg actief en de Huurdervereniging is positief kritisch en pakt goed haar rol. Daar zijn we als gemeente heel blij mee. Dat vind ik mooi!”

Vernieuwing

In 2021 start de bouw van de woningen voor Plan Zuid Fase 3 en ook de Stationslocatie wordt ontwikkeld. Directeur-bestuurder Petra van der Wier: “We zijn blij dat we na een lange periode de herstructurering gaan afronden van Plan Zuid. Daarmee hebben we een kwalitatieve slag gemaakt met zowel sloop/nieuwbouw als het verbeteren van bestaande woningen.”

In 2021 wordt verder gewerkt aan de planvorming van het nieuwe wooncentrum Almenum.

Duurzaamheid

Gezamenlijk verkennen de drie partijen de mogelijkheden om vervolgstappen te zetten op het gebied van duurzaamheid. De Bouwvereniging heeft sinds 2019 een gemiddeld energielabel A en is hiermee koploper in Nederland als corporatie. De Bouwvereniging gaat in 2020/2021 een nieuw beleidsplan vaststellen, waarin zij kijkt naar haar woningvoorraad. Daarbij speelt ook de mogelijkheid tot verdere verduurzaming van woningen en CO2 neutraal in 2050 een belangrijke rol. Samen met alle partijen is in 2020 gestart met een pilot voor de inzet van een energiecoach in de binnenstad en bij monumenten buiten het beschermd stadsgezicht. Met hulp van een energiecoach gaan huishoudens aan de slag om in hun huis zoveel mogelijk energie te besparen. Voorzitter Huurdersvereniging Laurens Posthumus: “Als gelijkwaardige partner in het overleg tussen gemeente en de Bouwvereniging hebben wij onze inbreng gegeven. Er zijn een aantal punten waar onze speciale aandacht naar uit zal gaan komend jaar: de energiecoach die inmiddels van start is gegaan. Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. De ontwikkelingen rond de zonnepanelen in de binnenstad, waarbij wij niet alleen de hoop uitspreken dat er meer ruimte gaat komen voor het plaatsen van zonnepanelen, maar waar wij ons ook sterk voor in zullen gaan zetten. Daarnaast gaan wij als Huurdersvereniging het voortouw nemen om te komen tot een nog betere woon- en leefomgeving.”