Samen het beste ontwerp maken voor Harlinger Bos

Het Harlinger Bos wordt aangepakt. Het gaat daarbij om achterstallig onderhoud aan groen en aan paden. Veel is inmiddels al uitgevoerd. Daarnaast is in 2019 een eerste schets gepresenteerd voor de hoofdstructuur van een aanvullend parkje in het Harlinger Bos, naast de Jeu-de-Boules-baan.

De gemeente Harlingen streeft naar meer bewegingsmogelijkheden in de openbare ruimte voor jong en oud. Het Harlinger Bos is een prachtige ruimte om daar invulling aan te geven. Daarom heeft de gemeente een aangepast plan opgesteld, aanvullend op de hoofdstructuur van bovengenoemd park. In dit aangepaste plan zijn meerdere bewegingselementen opgenomen, zoals een evenwichts- en klauterparcours van liggende bomen langs het water, stapstammen en zwerfkeien. Ook een heuvel met uitkijktoren met touwen om te klimmen, een tokkelbaan en een crossbaan maken onderdeel uit van het aangepaste plan.


Foto: Google Maps

Nieuwe schets
Naar aanleiding van het aangepaste plan ontstonden kritische geluiden uit de buurt. Gemeente Harlingen is daarom in gesprek gegaan met de wijkverenigingen van Groot Ropens en Ludinga en omwonenden om de inrichting te bespreken. Afgelopen week is een overleg geweest om te komen tot een gedragen inrichtingsplan. Het resultaat is dat er een nieuwe schets wordt gemaakt, waarbij de uitkijktoren, tokkelbaan en crossbaan vervallen. Deze nieuwe schets zal nogmaals met de buurtverenigingen en omwonenden worden besproken.

Wethouder Harry Boon licht toe: ‘Gemeente Harlingen is een JOGG gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht). We hebben gezondheid en bewegen in de openbare ruimte hoog op de agenda staan. Een plek waar jong en oud kan bewegen en ontmoeten hoort daarbij. Dat betekent dat we bij de inrichting van de openbare ruimte vaak elementen toevoegen die uitnodigen tot bewegen.’

Biodiversiteit
In het park leven talloze insecten, vogels en kleine zoogdieren. Gemeente Harlingen wil graag de biodiversiteit in haar gemeente versteken. Zo komt er onder andere een insectenhotel in het Harlinger Bos en wordt er een bloemenmengsel ingezaaid. Door het natuurlijk beheer van gemeente Harlingen krijgen bomen, struiken en kruiden zoveel mogelijk de ruimte.