Voorontwerp bestemmingsplan uitbreiding Maritieme Academie


Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat met ingang van 22 november 2021 gedurende zes weken voor iedereen kosteloos bij het KCC in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen het voorontwerp bestemmingsplan Harlingen – Uitbreiding Maritieme Academie en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter inzage ligt. Gelet op de huidige beperkende maatregelen kunnen de stukken alleen worden ingezien na het maken van een telefonische afspraak. Hiervoor kunt u via de website van de gemeente een afspraak maken of bellen met 14 0517. Het voorontwerp bestemmingsplan kan verder bekeken worden op de website ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is tevens te raadplegen als download in PDF onderaan deze pagina. 

Plangebied
Het bestemmingsplan plan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor de uitbreiding van de Maritieme Academie in de vorm van een facilitair gebouw en het planologisch regelen van het bestaande schoolgebouw en het gebouw met de simulatoren aan het Oud Jaagpad. Om tot een logische plangrens te komen is ook de Rooms Katholiek begraafplaats in het bestemmingsplan opgenomen.

Beeldkwaliteitsplan
Burgemeester en Wethouders van Harlingen maken tevens bekend dat zij voornemens zijn om de gemeenteraad voor te stellen een beeldkwaliteitsplan voor de uitbreiding van de Maritieme Academie vast te stellen. Dit beeldkwaliteitsplan bevat informatie over de nagestreefde kwaliteit van het ruimtelijk beeld voor de uitbreiding van de Maritieme Academie aan de Almenumerweg. Dit document doet uitspraken over ontwerpkeuzes op zowel het architectonische als stedenbouwkundige vlak.

Reageren
Een ieder kan binnen de bovengenoemde termijn (dus t/m 2 januari 2022) over het voorontwerp bestemmingsplan schriftelijk (alleen per brief, niet per email) zijn of haar reactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen.


Bekijk hier het beeldkwaliteitsplan maritieme academie.