‘Groot gebaar van bewoners Almenum naar volgende generatie’

De afgelopen maanden zijn er belangrijkestappen gemaakt in de plannen
voor Toekomstig Almenum. Er is voldoende draagvlak onder bewoners, zo’n 94%
staat achter de nieuwbouwplannen. ‘Een groot gebaar van de bewoners van Almenum naar de volgende generatie’, aldus Petra van der Wier, directeur-bestuurder van De Bouwvereniging. Afgelopen maand heeft De Bouwvereniging het definitieve sloopbesluit genomen.

Impressie Toekomstig Almenum van Alynia architecten

Gedragen plan: 94% bewoners positief
Afgelopen juni en juli heeft De Bouwvereniging alle bewoners individueel gesproken over de plannen en gevraagd naar hun mening. Dat 94% van de bewoners instemt met de plannen, ziet Petra van der Wier als een groot gebaar naar de volgende generatie senioren in Harlingen. ‘De huidige bewoners van Almenum zijn op respectabele leeftijd. Zij hebben de komende periode overlast en moeten straks een, of misschien wel twee keer verhuizen. Dit project heeft de nodige impact op onze bewoners, dat begrijpen wij heel goed. Van ons vraagt het uiterste zorgvuldigheid, maatwerk en vooral ont-zorgen en een luisterend oor’.

Gebouw Almenum
Het gebouw Almenum dateert van 1975 en is niet toekomstbestendig. De afgelopen jaren zijn onderzoeken gedaan, waaruit blijkt dat het gebouw vervangen moet worden door nieuwbouw. Vanaf de start trekt De Bouwvereniging samen op met een afvaardiging van de bewoners, de huurdersvereniging en gemeente Harlingen. Daarnaast is er regelmatig overleg met een afvaardiging van omwonenden.

Nieuw bestemmingsplan
Eind juni was er een informatiebijeenkomst voor bewoners en omwonenden over het voorontwerpbestemmingsplan, dit heeft zes weken ter inzage gelegen. Hier zijn een aantal reacties op gekomen van omwonenden. In het voorjaar ontstond onrust bij omwonenden over de hoogte van de nieuwbouw plannen. ‘We begrijpen dat het voor omwonenden ook spannend is, het zijn de buren’, zegt Petra van der Wier. Partijen weten elkaar te vinden en hebben oog voor elkaars belangen en bezwaren, een afvaardiging van omwonenden zit aan tafel bij de uitwerking van de plannen. Op 8 december 2021behandelt de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan. Daarna ligt het zes weken ter inzage. De verwachting is dat de gemeenteraad in de eerste helft van 2022 een definitief besluit over het bestemmingsplan neemt.

Meedenken keuze architect
Begin september zijn er plannen van drie architecten voor Toekomstig Almenum gepresenteerd. Bewoners en omwonenden hebben hun input gegeven op de plannen. De werkgroep bestaande uit de Huurdervereniging Harlingen, Huurdersbelangen Almenum, omwonenden Midlumerlaan, gemeente Harlingen en De Bouwvereniging heeft deze wensen en behoeftenmeegenomen en een keuze gemaakt. Alynia architecten uit Harlingen kwam als beste uit de bus. Alynia gaat de plannen verder uitwerken.

Samen voor veilige en fijne plek senior
De Bouwvereniging werkt bij de planvorming nauw samen met de bewoners en andere partijen. Petra van der Wier: ‘Het is belangrijk om te weten wat er bij onze bewoners speelt en waar de behoefte ligt. Samen zetten we ons in voor veilig, prettig en gezond wonen in Toekomstig Almenum, voor de huidige en toekomstige senior in Harlingen.’
De nieuwbouwappartementen zijn beschikbaar voor huurders vanaf 55 jaar.

Sloop
De sloop en nieuwbouw gaat in 3 fasen. De start van de sloop van de eerste woningen, fase 1, is gepland eind 2022. Het is de planning dat Toekomstig Almenum in 2026 geheel klaar is. Het huidige Almenum heeft 162appartementen/aanleunwoningen. Hiervoor komen er 155 appartementen terug. Hiervan zijn 130 appartementen voor sociale huur en 25 voor de vrije huursector van Stichting Wooncentrum Harlinga.