Goede discussies tijdens avond over omgevingsvisie ‘Hoe ziet Harlingen er in 2040 uit?’

Dinsdagavond 8 maart kwamen ongeveer 35 personen naar RSG Simon Vestdijk om samen met de gemeente te praten over ‘Hoe ziet Harlingen er in 2040 uit?’. Deze avond werd gehouden in het kader van de omgevingsvisie. Medio 2021 is een enquête verspreid onder de inwoners van Harlingen. Meer dan 730 personen vulden de enquête in. Deze avond was het vervolg op de enquête.

Balans zoeken
De deelnemers werden verdeeld over de vier tafels om na te denken en met elkaar te praten over de vier thema’s. Wethouder Erik de Groot: “Er werden goede discussie gevoerd. Duidelijk is dat er een goede balans moet worden gezocht tussen de diverse belangen. Met name in de binnenstad waar veel belangen spelen, zowel van bewoners en ondernemers als van bezoekers. Daarbij is de toegankelijkheid voor ouderen een aandachtspunt.”

Duurzame energie
De deelnemers vinden het karakter van de stad heel belangrijk. De monumenten zijn het visiteplaatje van de stad. Er werd nadrukkelijke opgeroepen om authentiek en herkenbaar te blijven. Hierbij mogen energiemaatregelen het karakter niet aantasten. Hierbij werd het voorbeeld genoemd van de vele zonnepanelen in de stad. Het idee werd geopperd om zonnepanelen vooral op grote daken bij bedrijfsterreinen of boven parkeerterreinen te plaatsen. De deelnemers zijn geen voorstander van grootschalige zonne-energie of windmolenparken. Alternatieve warmtebronnen door een verbrandingsproces wordt ook niet wenselijk gevonden.  Zelfs kernenergie werd voorzichtig genoemd als beter alternatief, al bracht dat ook een aardige discussie te weeg. Waterstof kreeg veel steun als alternatieve warmtebron.

Meer groen
Een ander onderwerp wat veel discussie gaf, was het al dan niet toestaan van auto’s in de binnenstad. Daarnaast werd meerdere keren de wens uitgesproken voor een meer fiets- en wandelvriendelijke stad. Ook vergroening van de parkeerplaatsen werd besproken. De deelnemers vinden de parkeerterreinen nu te grijs. Sowieso is de wens naar meer bomen en groen in de stad duidelijk aanwezig. Daarbij is de wens aangegeven voor authentieke beplanting en om de natuur zo veel mogelijk zijn gang te laten gaan. Een tegengeluid tijdens de avond, was dat meer groen minder goed past bij de structuur van een haven.

Betaalbare woningen voor iedereen
Inbreiden heeft de duidelijke voorkeur boven uitbreiden. De deelnemers vinden het prima als er meer wordt gebouwd rond de dorpen. De wens is dat er meer betaalbare woningen voor iedereen komen. De middenhuur woningen zijn nog ondervertegenwoordigd in Harlingen. Dit zijn vrije sector huurwoningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor de sociale huurwoningen. Er is behoefte aan woningen en een plek en/of voorzieningen voor jongeren. Hierbij werd gedacht aan appartementen voor ouderen en voor jongeren. Dit moeten niet te hoge gebouwen worden en hierbij kan ook worden gedacht aan tijdelijke woningen. Wat de deelnemers betreft hoeft Harlingen niet verder te groeien qua inwonersaantal. Werkgelegenheid en een bron van inkomen moet worden gezocht in de toeristische en recreatieve sector.

Oostpark en de Spiker
De deelnemers vragen aandacht voor de verpaupering van het Oosterpark. Een opvallende tip van de deelnemers was om de bedrijven bij de Spiker (Hermes) naar Oostpoort te verplaatsen. Daarbij kan de Spiker dan worden ingezet voor woningbouw. De Willemshaven wordt gezien als plek voor vertier, met aandacht voor een doorloop naar de binnenstad, waar de evenementen ook moeten blijven.