Huis van de Gemeente


In september 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met het onderzoek of de centrumlocatie geschikt is voor ambtelijke huisvesting. In de gemeenteraadsvergadering van januari 2022 gaf de gemeenteraad de opdracht om aanvullend onderzoek te doen naar passende huisvesting voor een toekomstig gemeentehuis. De toekomstige locatie moet duurzaam en toekomstbestendig zijn en passen bij de organisatieontwikkeling die Harlingen doormaakt. Tegelijkertijd moet het een ontmoetingsruimte zijn voor inwoners.

Het projectteam Huis van de Gemeente onderzocht de mogelijkheden voor huisvesting van de ambtelijke organisatie in het centrum van Harlingen. Hierover hebben medewerkers, ondernemers en inwoners meegedacht.

Het college van B&W heeft het advies van het projectteam aangenomen. In februari legt het college van B&W ter besluitvorming het volgende aan de gemeenteraad voor:

  1. In te stemmen met de conclusie dat de onderzochte centrumlocatie onvoldoende geschikt is voor een toekomstbestendige huisvesting van de ambtelijke organisatie en als Huis van de Gemeente.
  2. De gemeenteraad voor te stellen het onderzoek voor een centrumlocatie te staken en een alternatieve locatie te (laten) onderzoeken.
  3. Bij vervolgonderzoek als bedoeld onder punt 2, de mogelijkheden voor behoud van het stadhuis voor de binnenstad te betrekken.

De behandeling van dit onderwerp door de gemeenteraad vindt op 22 februari plaats. U kunt het raadsvoorstel inclusief bijlagen lezen  via deze link(externe link).