Nieuwsbrief Westerzeedijk – november 2020

Beste lezer, u ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u staat ingeschreven in onze mailinglijst. Graag informeren wij u over de laatste ontwikkelingen rondom de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. In deze nieuwsbrief vindt u informatie over het voorlopig ontwerp (VO) voor het Balklandpark en het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate.

Voorlopig ontwerp Balklandpark

Rondom de Waddenhal en de hockeyvelden gaan we nu verder met de aanleg van het Balklandpark. Hier komt ruimte voor groen, sport, spel en ontspanning. In september 2019 heeft de gemeenteraad het schetsontwerp Westerzeedijk vastgesteld. Het schetsontwerp is de basis voor de aanleg van de openbare ruimte in het Westerzeedijkgebied. In september 2020 is de informatiebijeenkomst geweest waarbij het voorlopig ontwerp van het Balklandpark is gepresenteerd aan omwonenden en belangstellenden. De reacties van deze avond zijn meegenomen in de laatste versie van het voorlopig ontwerp. Hierin zijn de paden, het reliëf, de beplanting en sport-, spel- en recreatie-elementen verder uitgewerkt. Het VO vindt u op: https://www.harlingen.nl/westerzeedijk.

We kunnen niet het hele park in een keer aanleggen, daarom is de aanleg in twee fases opgeknipt. In fase 1 wordt vooral de basis voor het park gerealiseerd, met als belangrijkste onderdelen:

  • verwijderen hekken (behalve de hekken rondom de hockeyclub);
  • grondwerk: aanbrengen van leeflaag en reliëf;
  • planten van bomen, heesters, grassen en gazon;
  • aanleggen padenstructuur;
  • leveren en plaatsen van diverse sport- en speeltoestellen.

De realisatie van de overblijvende wensen zitten in fase 2, met als belangrijkste onderdelen:

  • wensen met betrekking tot sport- en spelobjecten;
  • herinrichting van de Zuidergrachtswal;
  • aanpassen van Balklandbrug voor fietsers en mindervaliden (nader te onderzoeken).

Burgers dagen gemeente uit voor inrichting Balklandpark

Burgers kunnen gebruik maken van het recht om het bestuur uit te dagen, ook wel het “Right to Challenge” genoemd. Er kan gebruikt worden gemaakt van dit recht om een product of dienst van de gemeente over te nemen als burgers denken dat zij dit slimmer, beter, goedkoper of anders kunnen doen. De bewoners van de Zuidergrachtswal hebben hier gebruik van gemaakt voor de inrichting van het noordelijke deel van het toekomstige Balklandpark.

Wethouder Paul Schoute, initiatiefnemers Nadja Rientjes en Lilian Fopma en wethouder Erik de Groot bespreken de plannen. De foto is genomen op 7 oktober 2020.

De bewoners van de Zuidergrachtswal hebben zich verenigd in de Werkgroep Balklandpark Noord. Lilian Fopma, initiatiefneemster: ‘Wij willen hier een waar biodiversum aanleggen, met de nadruk op natuur, rust, bewustzijn en educatie.’ De werkgroep vraagt Harlingers  die ideeën hebben en een steentje bij willen dragen zich te melden bij de Werkgroep Balklandpark Noord. Meer informatie is te vinden op www.balklandpark.nl.

Wethouder Erik de Groot: ‘Het Balklandpark is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Westerzeedijk. Gebiedsontwikkeling doe je niet alleen als gemeente, maar samen met de inwoners. Om die reden staan wij altijd open voor initiatieven uit de samenleving.’ Wethouder Paul Schoute vult aan: ‘We hebben overleg gehad met de werkgroep over hoe  verder te gaan. De volgende stap was dat de werkgroep een plan van aanpak moest indienen. We hebben dit plan van aanpak in het college besproken en we zijn hier blij mee, waardoor we er ook van harte mee instemmen om de benodigde vervolgstappen te zetten. Belangrijk onderdeel hierbij is het vormgeven van participatie. Waar nodig zal de gemeente de werkgroep hierbij ondersteunen.’  Het eindresultaat is dat de werkgroep en gemeente tot een samenwerking zijn gekomen. De gemeente gaat het noordelijke deel van het park casco opleveren en de werkgroep stelt het ontwerp op, natuurlijk bijgestaan door deskundigen. In een later stadium worden ook de mogelijkheden voor uitvoering en onderhoud verkend.

Van Voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp Balklandpark

Het VO Balklandpark is vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders. Op 25 november wordt het VO behandeld in de raadscommissie en op 9 december in de gemeenteraad. Na de vaststelling van het VO door de gemeenteraad, kunnen we het VO uitwerken tot het definitief ontwerp (DO). De geplande start van de uitvoering is medio 2020.

Wandelpad Westerzeedijk-Byniastate

In de nieuwsbrief van april 2020 hebben we u geïnformeerd over het wandelpad tussen de Westerzeedijk en Byniastate. We gaven aan dat het ontwerp in overleg met aanwonenden werd aangepast, waarna vergunningen zouden worden aangevraagd om de aanleg van het pad mogelijk te maken. Helaas is het niet gelukt om overeenstemming te bereiken met een grondeigenaar in Byniastate. Zo lang we die overeenstemming niet hebben, is het niet  mogelijk om het volledige wandelpad aan te leggen. Toch willen we het deel van het pad tussen de Westerzeedijk en Plan-Zuid wel gaan aanleggen (zie blauwe lijn op de afbeelding hieronder). Het overige deel van het pad (rood gemarkeerd) leggen we voorlopig niet aan.

Het blauwe deel van het wandelpad wordt al aangelegd. Het rode deel wacht tot er overeenstemming is.

Om de aanleg van het pad mogelijk te maken, moeten we vergunningen aanvragen. We hebben besloten voor zowel het blauwe als het rode deel de vergunningen aan te vragen. Voor het rode deel (richting Byniastate) doen we dat, zodat we bij overeenstemming met de grondeigenaar snel kunnen starten met de uitvoering. De vergunningaanvragen voor het deel naar Byniastate doen we uiteraard op basis van de plannen en tekeningen die we dit voorjaar in overleg met aanwonenden hebben opgesteld.

Snelheid omlaag op Westerzeedijk

De Westerzeedijk is in het voorjaar van 2020 aangepast. Ter hoogte van Camping De Zeehoeve zijn de rijbanen nu gescheiden door een middenberm en bij de bebouwde komgrens zijn verhogingen aangelegd. Zo is het voor weggebruikers duidelijker dat je de stad binnenkomt en dus je snelheid aanpast. Dit moet bijdragen aan de verkeersveiligheid van de 50-km weg.

Eens in de drie jaar wordt de snelheid van het verkeer gemeten op verschillende plaatsen in gemeente Harlingen. Voor elk meetmoment wordt dezelfde locatie gebruikt. Voor de Westerzeedijk is dit ter hoogte van de parkeerplaats bij het strand. Snelheden worden uitgedrukt in V85 (maatgevende snelheid). Dit is de snelheid die maximaal gereden wordt door 85 procent van de weggebruikers. Vorig jaar was de V85 op deze locatie 72 km/u. In de jaren daarvoor was dit 74km/u, hierin is al een dalende trend te ontdekken.

Nu blijkt uit de nameting van 2020 dat de snelheid aanzienlijk is gedaald na de aanleg van de middenberm ter hoogte van Camping De Zeehoeve. De V85 is nu 67 km/u. Kortom 85 procent van de weggebruikers rijdt hier maximaal 67 km/u. Dit is een daling van 7 procent.