Raad trapt op de rem: even geen krediet voor onderzoek

Harlingen – In de laatste Harlinger raadsvergadering voor het zomer reces vroeg het college een krediet van 130.000 euro voor een onderzoek verblijfsfunctie winkelhart. Richtje Allersma (D66) diende een motie in om het punt van de agenda te halen om eerst boven water te krijgen wat er al is onderzocht op het thema: verbetering van de verblijfsfunctie (o.a. auto vrije Voorstraat. red.).

Wethouder Paul Schoute onder wiens verantwoording dit project moet plaats vinden, deed pogingen om toch krediet beschikbaar te stellen, als was het maar een deel, “Om te kunnen starten, want er moet nodig wat gebeuren in de Harlinger binnenstad”. Probeerde hij het tij te keren. Antoinette Berkouwer (GroenLinks) reageerde op de motie, die de pertij overigens ook steunde, met enkele opmerkingen rond de verhouding tussen de wethouder en de city manager: “Ik hoor in de wandelgangen dat er een verstoorde relatie is tussen de wethouder en de manager, want de city manager heeft kennelijk ook een visie wat er moet veranderen en verbeteren in de stad en daar kan de wethouder kennelijk niet mee leven”.


Raadsbreed werd het college verzocht om het agendapunt af te voeren. De PvdA vond net als het CDA, Harlinger Belang, Hoop, VVD, D66 en GroenLinks dat het agendapunt haaks staat op het hoofdlijnenakkoord en dat alleen daarom al het punt van de agenda moest. “Eerst maar eens inventariseren wat er al is over herstructurering binnenstad”. Was de teneur. Burgemeester Sjerps bracht vervolgens de motie in stemming en die werd unaniem aangenomen en dus verdween het punt van de agenda.